-->

26/01/2017

Windows 10, Version 1607 (Updated Jan 2017) VLSC ISOs (build 14393.447)

     

Tiếp tục sau khi ra phiên bản cập nhật Retail Microsoft đã tung ra bản ISO cập nhật tháng 1 năm 2017 VLSCI. Windows 10 Pro

File Name:SW_DVD5_Win_Pro_10_1607.1_32BIT_English_MLF_X21-27004.ISO
Languages:English
SHA1:412138a5bcd6adb93fd36e8745ac5237147cda59
Permalinks: Google Drive

File Name:SW_DVD9_Win_Pro_10_1607.1_64BIT_English_MLF_X21-26989.ISO
Languages:English
SHA1:4d130e54fbb68f5c547e7c2be2890c2f3b017593
Permalinks: Google Drive

II. Windows 10 Enter: VL = Retail

File Name:SW_DVD5_WIN_ENT_10_1607.1_32BIT_English_MLF_X21-27107.ISO
Languages:English
SHA1:9FE8F754FB93C3FA2E151497898B0AA6B749F788
Permalinks: Google Drive

File Name:SW_DVD5_WIN_ENT_10_1607.1_64BIT_English_MLF_X21-27030.ISO
Languages:English
SHA1:97164DD5C1C933BAEF89A4BDE93D544256134FE4
Permalinks: Google Driv

III. Windows 10 Education

File Name:SW_DVD5_WIN_EDU_10_1607.1_32BIT_English_MLF_X21-27204.ISO
Languages:English
SHA1:6f5d2d3413391ddb1b9e9232ecfea9785a948222
Permalinks: Google Drive

File Name:SW_DVD5_WIN_EDU_10_1607.1_64BIT_English_MLF_X21-27205.ISO
Languages:English
SHA1:ae94d6885b5a73dfc8a8392dcef35fa004b2b1f7
Permalinks: Google Drive
 
[N-Editions] Permalinks: Google Drive

I. Windows 10 Pro N

File Name:SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1607.1_32BIT_English_MLF_X21-27155.ISO
Languages:English
SHA1:445ea9068f8aade50e33970a751c26800b3a2443

File Name:SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1607.1_64BIT_English_MLF_X21-27156.ISO
Languages:English
SHA1:e06dfa6751a339d24097ebc5536c6927225c9dc1

II. Windows 10 Enter N: VL = Retail

File Name:SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1607.1_32BIT_English_MLF_X21-26970.ISO
Languages:English
SHA1:596118AEE4FE6622B136C8E2BC75C5EF71C5DA45

File Name:SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1607.1_64BIT_English_MLF_X21-26971.ISO
Languages:English
SHA1:4A683E5503685754484276EF8F9BE792DFD1AD1F

III. Windows 10 Edu N

File Name:SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1607.1_32BIT_English_MLF_X21-27279.ISO
Languages:English
SHA1:0c585861469160a595c5f04a547c5fe27096dfed

File Name:SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1607.1_64BIT_English_MLF_X21-27280.ISO
Languages:English
SHA1:9c67d37413fb9e0847c2b6f823284499f41c2870

Nhận xét

MD-StoTop