Tải về Microsoft Office 2013 SP1 Retail nguyên gốc

Trọn bộ Microsoft Office 2013 SP1 Retail nguyên gốc, chính thức từ Microsoft


File Name: en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86_dvd_3928181.iso 
Languages: English 
SHA1: 2E8218DAC87D784C18B7A16D7D4F6B44A37E574A 
Permalinks: Google Drive

File Name: en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x64_dvd_3928183.iso 
Languages: English 
SHA1: 45279C0EC7C75F82980F1D63BD05650D17264A4F 
Permalinks: Google Drive

File Name: vi_office_professional_plus_2013_with_sp1_x64_dvd_3928769.iso 
Languages: Vietnamese SHA1: 1C9B24356E0288E76AF19634A291CE868F1DDD06 
Permalinks: Google Drive

File Name: vi_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86_dvd_3932633.iso 
Languages: Vietnamese 
SHA1: 22CEC581C91A4CB273CAA03642C41C5B24946BCD 
Permalinks: Google Drive

File Name: en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86_and_x64_dvd_3928186.iso Languages: English 
SHA1: 48F5A9D5457EF7D9D3BDBFA56BFD515EC8B25615 
Permalinks: Google Drive

File Name: en_project_professional_2013_with_sp1_x86_3911253.exe 
Languages: English 
SHA1: 4C2806A60A74FC40EAB75BD467548CC0BCCE7B89 
Permalinks: Google Drive

File Name: en_project_professional_2013_with_sp1_x64_3911357.exe 

Languages: English SHA1: D4F104D9701F78545AB540087C0B163C0B4FD6D4 
Permalinks: Google Drive

File Name: en_project_professional_2013_with_sp1_x86_and_x64_dvd_3911496.iso 
Languages: English 
SHA1: 2FDDDF30DF95D9280FC90BA6EB94AB2EDD0BE65A 
Permalinks: Google Drive

File Name: en_project_server_2013_with_sp1_x64_dvd_3833124.iso 
Languages: English 
SHA1: 3F760EC428045F02BE50C9E372DF51CE14765F7B 
Permalinks: Google Drive

File Name: en_visio_professional_2013_with_sp1_x86_3910851.exe 
Languages: English 
SHA1: B89F7554460C830936A3CF1E15B76990524B363A 
Permalinks: Google Drive

File Name: en_visio_professional_2013_with_sp1_x64_3910816.exe 
Languages: English 
SHA1: 321FB5DAB4BACEBC40FEC3682B0ED5039A9B5B80 
Permalinks: Google Drive

File Name: en_visio_professional_2013_with_sp1_x86_and_x64_dvd_3910950.iso 
Languages: English 
SHA1: BD83DFDD1C96120CF7EB7AF73752264B1423E423
Permalinks: Google Drive

Nhận xét :

Đăng nhận xét