Windows 10, Version 1607 (Updated Jul 2016) MSDN ISOs (build 14393.0)

Microsoft đã phát hành bản cập nhật Windows 10 Anniversary Update vào ngày 2 tháng 8 trên thuê bao MSDN Subscriber. Và dưới đây là link tải từng phiên bản cụ thể, tất cả các phiên bản đều ngôn ngữ tiếng Anh (en-US), đã được upload về host Fshare và Google drive cho mọi người dễ download.


I. Windows 10 Multiple Editions (Pro + Home)

File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9058187.iso
Languages: English
SHA1: 99FD8082A609997AE97A514DCA22BECF20420891
Permalinks: Fshare - Google Drive

File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9053863.iso
Languages: English
SHA1: 5A4D2C953D884578A6ADB448BEE5753B80EC1CFA
Permalinks: Fshare - Google Drive

II. Windows 10 Education

File Name: en_windows_10_education_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9055880.iso
Languages: English
SHA1: EEE7C0E49C71533883B205DCAE0C82C75CD4B4AD
Permalinks: Fshare - Google Drive

File Name: en_windows_10_education_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9055803.iso
Languages: English
SHA1: 816153EE450FF07600EBC4266D60687FD0939AEA
Permalinks: Link Fshare - Link Google Drive

III. Windows 10 Enterprise

File Name: en_windows_10_enterprise_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9054264.iso
Languages: English
SHA1: F9FFEA3A40BF39CCDE105BB064E153343560D73E
Permalinks: Fshare - Google Drive

File Name: en_windows_10_enterprise_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9060097.iso
Languages: English
SHA1: 89E415FEC5F4ED23D96CB543D3CEA838F57A10A0
Permalinks: Fshare - Google Drive

IV. Windows 10 Enterprise LTSB 2016

File Name: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x64_dvd_9059483.iso
Languages: English
SHA1: 031ED6ACDC47B8F582C781B039F501D83997A1CF
Permalinks: Fshare - Link Google Drive

File Name: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x86_dvd_9060010.iso
Languages: English
SHA1: 45E72D02FF17125C699558719EB946D8E140C9CC
Permalinks: Fshare - Google Drive

V. Windows 10 Home Single Language

File Name: Win10_1607_SingleLang_English_x64.iso
Languages: English
SHA1: 1B96A03BB876798B5C0D5ED216F8932DE7B9567E
Permalinks: Fshare - Google Drive

File Name: Win10_1607_SingleLang_English_x32.iso
Languages: English
SHA1: 2509E8D2A2DC5C5D0C102BB29F9E8EC8083D8664
Permalinks: Fshare - Google Drive

[N-Editions]

I. Windows 10 Multiple EditionN ( ProN + HomeN )

File Name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9053861.iso
Languages: English
SHA1: 8E21B5EC1C2A0955F55AC6E0C77AA9634D832570
Permalinks: Fshare - Google Drive

File Name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9056952.iso
Languages: English
SHA1: 0DA160FD2A2D1952D86B83663AC50EDA96C0E7F5
Permalinks: Fshare - Google Drive

II. Windows 10 Enterprise N

III. Windows 10 Education N

File Name: en_windows_10_education_n_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9055560.iso
Languages: English
SHA1: BF2EE8F5FD96CB40FF774FB2CB3261C845E35E9D
Permalinks: Fshare - Google Drive

File Name: en_windows_10_education_n_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9055347.iso
Languages: English
SHA1: 0EE83F4F049CDF84545BBA65B96002BBDE6BFDCF
Permalinks: Fshare - Google Drive

IV. Windows 10 EnterpriseSN

File Name: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_n_x86_dvd_9058202.iso
Languages: English
SHA1: 3F8F9811A7E72ADF88215060E38BA81340DFB0C0
Permalinks: Fshare - Google Drive

File Name: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_n_x64_dvd_9057894.iso
Languages: English
SHA1: B5D4911BD53EC5029781ADE0937DAD43C4ED90F6
Permalinks: Fshare - Google Drive

Link Folder: Fshare

Nhận xét :

Đăng nhận xét