Windows 10, Version 1607 (Updated Jan 2017) MSDN ISOs (build 14393.447)

Cũng như phiên bản 1511 trước thì hôm nay Microsoft đã tung ra bản ISO cập nhật tháng 1 năm 2017
Phiên bản này phát hành ngày 20/1/2017


I. Windows 10 Multiple Edition (Pro + Home):

File Name:en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updated_jan_2017_x64_dvd_9714399.iso
Languages:English
SHA1:44064680647EE4C877A6F54739AD82759147C828
Permalinks: Google Drive

File Name:en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updated_jan_2017_x86_dvd_9714393.iso
Languages:English
SHA1:881FB134061D86042AEF5F1ABA6E255C22A79613
Permalinks: Google Drive

II. Windows 10 Enterprise

File Name:en_windows_10_enterprise_version_1607_updated_jan_2017_x86_dvd_9719039.iso
Languages:English
SHA1:9FE8F754FB93C3FA2E151497898B0AA6B749F788
Permalinks: Google Drive

File Name:en_windows_10_enterprise_version_1607_updated_jan_2017_x64_dvd_9714415.iso
Languages:English
SHA1:97164DD5C1C933BAEF89A4BDE93D544256134FE4
Permalinks: Google Drive

III. Windows 10 Education

File Name: en_windows_10_education_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9055880.iso
Languages: English
SHA1: EEE7C0E49C71533883B205DCAE0C82C75CD4B4AD
Permalinks: Google Drive

File Name: en_windows_10_education_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9055803.iso
Languages: English
SHA1: 816153EE450FF07600EBC4266D60687FD0939AEA
Permalinks: Google Drive

[N-Editions] Permalinks: Google Drive

I. Windows 10 Multiple EditionN (ProN + HomeN)


File Name:en_windows_10_n_multiple_editions_version_1607_updated_jan_2017_x86_dvd_9714416.iso

Languages:English
SHA1:6CCC3F2AA5742E0BA36A97639E466A687BBE3B01

File Name:en_windows_10_n_multiple_editions_version_1607_updated_jan_2017_x64_dvd_9714419.iso
Languages:English
SHA1:69F5C14159938758D323A65CDF45FE0248B0B112

II. Windows 10 Enterprise N

File Name:en_windows_10_enterprise_n_version_1607_updated_jan_2017_x86_dvd_9718832.iso
Languages:English
SHA1:596118AEE4FE6622B136C8E2BC75C5EF71C5DA45

File Name:en_windows_10_enterprise_n_version_1607_updated_jan_2017_x64_dvd_9718069.iso
Languages:English
SHA1:4A683E5503685754484276EF8F9BE792DFD1AD1F

III. Windows 10 Education N

File Name: en_windows_10_education_n_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9055560.iso
Languages: English
SHA1: BF2EE8F5FD96CB40FF774FB2CB3261C845E35E9D

File Name: en_windows_10_education_n_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9055347.iso
Languages: English
SHA1: 0EE83F4F049CDF84545BBA65B96002BBDE6BFDCF

Nhận xét :

Đăng nhận xét