Windows 10, Version 1607 (Updated Jan 2017) VLSC ISOs (build 14393.447)

Tiếp tục sau khi ra phiên bản cập nhật Retail Microsoft đã tung ra bản ISO cập nhật tháng 1 năm 2017 VLSCI. Windows 10 Pro

File Name:SW_DVD5_Win_Pro_10_1607.1_32BIT_English_MLF_X21-27004.ISO
Languages:English
SHA1:412138a5bcd6adb93fd36e8745ac5237147cda59
Permalinks: Google Drive

File Name:SW_DVD9_Win_Pro_10_1607.1_64BIT_English_MLF_X21-26989.ISO
Languages:English
SHA1:4d130e54fbb68f5c547e7c2be2890c2f3b017593
Permalinks: Google Drive

II. Windows 10 Enter: VL = Retail

File Name:SW_DVD5_WIN_ENT_10_1607.1_32BIT_English_MLF_X21-27107.ISO
Languages:English
SHA1:9FE8F754FB93C3FA2E151497898B0AA6B749F788
Permalinks: Google Drive

File Name:SW_DVD5_WIN_ENT_10_1607.1_64BIT_English_MLF_X21-27030.ISO
Languages:English
SHA1:97164DD5C1C933BAEF89A4BDE93D544256134FE4
Permalinks: Google Driv

III. Windows 10 Education

File Name:SW_DVD5_WIN_EDU_10_1607.1_32BIT_English_MLF_X21-27204.ISO
Languages:English
SHA1:6f5d2d3413391ddb1b9e9232ecfea9785a948222
Permalinks: Google Drive

File Name:SW_DVD5_WIN_EDU_10_1607.1_64BIT_English_MLF_X21-27205.ISO
Languages:English
SHA1:ae94d6885b5a73dfc8a8392dcef35fa004b2b1f7
Permalinks: Google Drive
 
[N-Editions] Permalinks: Google Drive

I. Windows 10 Pro N

File Name:SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1607.1_32BIT_English_MLF_X21-27155.ISO
Languages:English
SHA1:445ea9068f8aade50e33970a751c26800b3a2443

File Name:SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1607.1_64BIT_English_MLF_X21-27156.ISO
Languages:English
SHA1:e06dfa6751a339d24097ebc5536c6927225c9dc1

II. Windows 10 Enter N: VL = Retail

File Name:SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1607.1_32BIT_English_MLF_X21-26970.ISO
Languages:English
SHA1:596118AEE4FE6622B136C8E2BC75C5EF71C5DA45

File Name:SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1607.1_64BIT_English_MLF_X21-26971.ISO
Languages:English
SHA1:4A683E5503685754484276EF8F9BE792DFD1AD1F

III. Windows 10 Edu N

File Name:SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1607.1_32BIT_English_MLF_X21-27279.ISO
Languages:English
SHA1:0c585861469160a595c5f04a547c5fe27096dfed

File Name:SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1607.1_64BIT_English_MLF_X21-27280.ISO
Languages:English
SHA1:9c67d37413fb9e0847c2b6f823284499f41c2870
Windows 10, Version 1607 (Updated Jan 2017) VLSC ISOs (build 14393.447) Đông Phương 5 of 5
Tiếp tục sau khi ra phiên bản cập nhật Retail Microsoft đã tung ra bản ISO cập nhật tháng 1 năm 2017 VLSC