Microsoft .NET Framework 4.7

Microsoft .NET Framework 4.7

Đây là một trình cài đặt ngoại tuyến. Có trình cài đặt riêng cho cài đặt web và ngoại tuyến. Nếu bạn định phân phối lại một trong hai trì...