Bài đăng

Cumulative Update KB4051963 for Windows 10 v1709 Build 16299.98

Cumulative Update KB4048955 for Windows 10 v1709 Build 16299.64

Windows 10 build 16299.19 dành cho Insiders với một số bản sửa lỗi

Cumulative Update KB4041691 for Windows 10 v1607 Build 14393.1770

Cumulative Update KB4041676 for Windows 10 v1703 Build 15063.674

Cumulative Update KB4038801 for Windows 10 v1607 Build 14393.1737

Cumulative Update KB4040724 for Windows 10 v1703 Build 15063.632

Cumulative Update KB4038782 for Windows 10 v1607 Build 14393.1715

Cumulative Update KB4038788 for Windows 10 v1703 Build 15063.608

Cumulative Update KB4034658 for Windows 10 v1607 Build 14393.1593